Hôm nay, Ngày 11/7/2019, Phòng GD-DDT Hồng Dân ra kế hoạch số 248/PGDDT-THCS về việc kiểm tra chất lượng đầu năm học 2019-2020 với nội dung như sau: